Termické TA

Stacionární a přenosné měření spotřeby stlačeného vzduchu, dusíku, zemního plynu, metanu, hélia, argonu, oxydu uhličitého, vodíku, SF6; měření laminárního proudění, spalovacího vzduchu do hořákù, tahu, netěsností, monitorování bezpečnostních okruhù, v leteckých aplikacích.

Termické snímače průtoku / kalorimetrické průtokoměry / hmotnostní průtokoměry

Základem termického snímače průtoku je elektricky vyhřívané a mechanicky chráněné tělísko, které je umístěné na měřícím konci snímače. Na základě přenosu tepla mezi tímto tělískem a měřeným plynem je vyhodnocena standardní (přepočtená, normovaná) rychlost proudění, standardní (přepočtený, normovaný) objemový průtok nebo hmotnostní průtok měřeného média.

Vzhledem k fyzikální podstatě měřící metody je výsledek měření nezávislý na aktuální teplotě a tlaku měřeného média.

Termické průtokoměry jsou prioritně určeny pro měření spotřeby / množství / hmotnostního průtoku zemního plynu, tlakového vzduchu a dalších technických plynů. V naprosté většině aplikací vzniká na snímači pouze zanedbatelná tlaková ztráta.

Termické hmotnostní průtokoměry jsou též vhodné pro dlouhodobě stabilní měření velmi malých rychlostí proudění (laminární proudění).

Příklady takových aplikací : měření laminárního proudění ve sterilních prostorách, v klimatizačních jednotkách, ve farmaceutickém, potravinářském a elektronickém průmyslu, jakož i monitorování průtoku a rychlosti proudění vzduchu v lakovacích kabinách, boxech chemických lázní a pod.

Stlačený vzduch. zemní plyn či jiné technické plyny jsou velmi drahé zdroje energie. Detekcí a lokalizací netěsností a úniků z potrubí, případně řízením výkonu kompresorů za pomoci termických snímačů průtoku můžeme dosáhnout významné úspory nákladů na tyto energie. Konstrukčně nemají termické průtokoměry jakékoliv pohyblivé / rotující části, jsou přesné, robustní a bezúdržbové. Dynamika měřícího rozsahu je až 1:1000, takže jimi mohou být spolehlivě měřeny i velmi malé průtoky odpovídající únikům v potrubí až po plný provozní rozsah, a to při tlacích až do 50 barů. Pro zpracování měřených dat a vyhodnocení spotřeb jsou vybaveny elektrickými výstupy – mA, pulsní výstup, M-Bus.

Naše kalorimetrické průtokoměry jsou vhodné i pro aplikace ve výbušných atmosférách (ATEX, CSA), například pro fixní nebo přenosné měření průtoku skládkových plynů.

Termické hmotnostní průtokoměry jsou vhodné všude tam, kde je požadována korekce průtoku na tlak a teplotu (přepočet na standardní / normované podmínky)

Příklady možných aplikací termických hmotnostních průtokoměrů jsou : měření spotřeby čistých plynů jako stlačeného vzduchu, skládkového plynu, dusíku, zemního plynu, propanu C3H8, metanu (CH4), butanu (C4H10), argonu (Ar), helia (He2), oxidu uhlíku (CO2), vodíku (H), hexafluoridu síry (SF6), ethanu (E2H2), atd., měření standardní / přepočtené rychlosti proudění od 0,08 m/s do 200 m/s, standardního / přepočteného průtoku od 0,04 m³/h, s časovou odezvou od 1 sekundy.

Kalorimetrické průtokoměry Höntzsch pro měření hmotnostního průtoku jsou dostupné jako zásuvné sondy do potrubí s vnitřním průměrem od 25 mm, nebo jako průtokoměry / měřící trasy s vnitřním průměrem od 8 mm.