Měřící technika pro měření průtoku, hmotnostního průtoku a rychlosti proudění

Zařízení pro kalibraci objemového průtoku - tlaky do 10bar, 1MPa, jmenovitá světlost až do DN200

Beztlakové zařízení pro měření objemového průtoku - 5...11,000 m³/h

Větrný tunel s laserovým Dopplerovým anemometrem, referenční rozsah 0.1 ... 70m/s

Vysokoteplotní větrný tunel, 0.5 ... 70 m/s, 20 ... 400 °C

Vysokoteplotní větrný tunel, 0.5 ... 70m/s, 20 ... 400 °C

Vodní kalibrační zařízení jmenovitá světlost až do DN150

Akreditována podle normy
DIN EN ISO/IEC 17025

Jsme čenem skupiny
Německé kalibrační služby (DKD)

Certifikována podle
normy DIN EN ISO 9001

Kalibrační laboratoř Höntzsch - je akreditovaná institutem DakkS, a je členem skupiny DKD (Německé kalibrační služby)

(DAkkS je národní akreditační institut Spolkové Republiky Německo)

Vzhledem k neustálému zvyšování nároků na přesnost a aplikační šíři našich průtokoměrů je nutné stejnému vývoji podřídit i naše zkušební technologie. Kalibrace průtokových snímačů provádíme ve vlastní laboratoři pomocí mnoha zabudovaných  zařízení na špičkové technologické úrovni. Instalovaná kalibrační a testovací technika se řadí mezi v současné době nejpreciznější dostupná zařízení na trhu. Naše kalibrační laboratoř byla akreditována národním akreditačním institutem DakkS podle evropské normy DIN EN ISO/IEC 17025 pro provádění kalibračních služeb v oblasti měření rychlosti proudění, průtokové rychlosti, objemového průtoku a hmotnostního průtoku plynů.

Rozsah akreditace DAkkS :

Měřená veličina Kalibrační médium Rozsah Nejistota měření
Rychlost proudění vzduch 0.1 - 70 m/s 0.5 % ale ne
méně než 0.01 m/s
Průtok vzduch
v atmosférických
podmínkách
22 - < 400 l/h
≥ 0.4 - 57.9 m³/h
5 - < 400 m³/h
≥ 400 - 5,500 m³/h
0.39 %
0.36 %
0.30 %
0.25 %
Hmotnostní průtok vzduch 26 - < 480 g/h
≥ 0.48 - 69.5 kg/h
6.0 - < 500 kg/h
≥ 500 - 6,600 kg/h
0.39 %
0.36 %
0.30 %
0.25 %
Měřená veličina Kalibrační médium Rozsah Nejistota měření
Rychlost proudění vzduch 0.1 - 70 m/s 0.5 % ale ne
méně než 0.01 m/s
Průtok vzduch
v atmosférických
podmínkách
22 - < 400 l/h
≥ 0.4 - 61 m³/h
1.5 - < 400 m³/h
≥ 400 - 11,000 m³/h
0.39 %
0.36 %
0.30 %
0.25 %
Průtok vzduch a inertní plyny
při tlaku až 10 bar abs.
0.2 - 4,000 m³/h up to 1.0 %
Průtok technické plyny:
argon, propan, vodík,
zemní plyn, skládkový
plyn, helium, vzduch,
butan, kyslík, inertní
plyny, jiné neagresivní
plyny
0.06 - 100 m³/h 0.8 %
Rychlost proudění voda 0.02 – 3.5 m/s
(v potrubí DN100 )
0.7 % + 0.002 m/s
Průtok voda 0.5 - 100 m³/h 0.7 % + 0.057 m³/h
Objemový průtok různé
kapaliny
0.02 - 9 l/min 1.0 %
Teplota voda 20 – 100° C 0.1 K

Vaše přístroje můžeme kalibrovat pomocí následujících zařízení:

 • DAkkS akreditovaný otevřený Göttingerův větrný tunel v rozsahu 0.1 to 70 m/s s nejistotou měření 0.5 %, ale ne méně než 0.01 m/s
 • DAkkS akreditované beztlakové zařízení pro měření objemového průtoku v rozsahu 5 až 5500 m³/h a nejistotou měření 0.25 %, pro měření hmotnostního průtoku v rozsahu 6.0 to 6,600 kg/h .
 • Vysokotlaké zařízení uzavřené konstrukce pro měření objemového průtoku v rozsahu 0.20 až 4000 m³/h, při tlaku 1000 až 10000 hPa a proměnlivé teplotě v rozsahu 20 až 45 °C. Základním kalibračním médiem je vzduch, mohou však být použity i jiné inertní plyny. Nejistota měření je do 0.5 %
 • Kalibrační zařízení pro kalibrace v reálných plynech v rozsahu 0.06 až 100 m³/h s nejistotou 0.8 %. Vedle vzduchu můžeme jako kalibrační médium použít celou řadu jiných plynů nebo jejich směsí, jako např. argon, propan, vodík, zemní plyn, skládkový plyn, helium, butan, kyslík, všechny vzácné a další neagresivní plyny 
 • Průtok kapalin v rozsahu 0.02 až 9 l/min (0.0012 až 0.5 m³/h) s nejistotou měření 1 %
 • Průtok vody v rozsahu 0.5 až 100 m³/h (rychlost proudění vody 0.02 až 3.5 m/s) s nejistotou měření 0.7 % 
 • Vysokoteplotní zařízení až do 400 °C pro rychlosti proudění 0.5 to 70 m/s s nejistotou měření 2-3 %
 • Další testovací zařízení pro měření průtoku a teploty

Rozšiřujeme naše akreditované a certifikované kalibrační služby také pro provádění kalibrací průtokoměrů od jiných než vlastních výrobců.

Höntzsch dodržuje své sliby. Služby, na které je spolehnutí!

Kompletní a úplné kalibrační služby zahrnující úvodní prohlídku, údržbu a nastavení přístroje, včetně akreditované kalibrace, a toto vše provedeno ve vlastní laboratoři v jednom celku, za účelem redukce času a nákladů na minimum.

Každá kalibrace zahrnuje:

 • přezkoušení mechanických vlastností 
 • testování elektrické bezpečnosti dle  VDE 0702 
 • posouzení bezpečnostních parametrů dle příslušných ATEX/CSA požadavků
 • přezkoušení elektronických parametrů pro zajištění bezporuchové funkčnosti
 • nutné nastavení / justace za účelem dosažení nejnižší možné nejistoty / přesnosti měření
 • případné drobné opravy / údržba
 • bezplatná změna software / update 
 • vyhotovení záznamů 

včetně 12-ti měsíční záruky na funkci, bez ohledu na stáří snímače
V případě poruchy snímače provedeme bezplatně nezbytnou opravu, s výjimkou ceny za opotřebené díly, jako např. lopatkový turbínkový set, příp. jiné nespecifikované díly.   

V přiloženém dokumentu  - Document U325, Document U183, Info – naleznete více detailních informací, případně nás kontaktujte na uvedeném kontaktním telefonu.
 

DAkkS kalibrace

V souladu s naší platnou politikou jakosti je kalibrační laboratoř Höntzsch akreditována národním akreditačním institutem DAkkS podle normy DIN EN ISO/IEC 17025. Komplexní kalibrační služby sestávají z úvodní prohlídky, údržby a nastavení průtokoměru včetně akreditované (dříve známé jako DKD) kalibrace, a jsou provedeny jako celek v naší kalibrační laboratoři. Akreditované kalibrace provádíme nejen pro průtokoměry vlastní výroby, ale i pro přístroje jiných výrobců.

Společnost Höntzsch nastavuje nový standart v nejistotách měření! 

Objemové průtoky plynů v rozsahu 5 m³/h až 5500 m³/h můžeme akreditovaně kalibrovat s nejmenší nejistotou měření až 0.25 % a rychlosti proudění plynů v rozsahu 0.1 až 70 m/s s nejistotou měření až 0.5 % .

Díky precizním snímačům diferenčního tlaku můžeme v našem větrném tunelu provádět kalibrace Pitotových trubic s nejistotou lepší než 1 %. S vysokou přesností můžeme kalibrovat také Venturiho trubice / dýzy nebo  škrtící clony v beztlakovém zařízení pro měření objemového průtoku. Svým špičkovým vybavením se naše kalibrační laboratoř řadí v celosvětovém srovnání mezi nejpreciznější pracoviště tohoto druhu.  

Rozsah akreditace DakkS pokrývá také kalibrace průtoku a hmotnostního průtoku plynů. Měřící rozsahy a nejistoty naleznete v příloze.   

Co znamená akreditace DAkkS?

Akreditace kalibrační laboratoře dle DIN EN ISO/IEC 17025 je potvrzením německého národního akreditačního institutu, že naše laboratoř splňuje všechny požadavky této normy, že naše etalony a kalibrační zařízení jsou navázány na standardy PTB (Spolkový institut technické fyziky) a povrzuje správnost a přesnost použitých kalibračních metod a postupů. 

Současně garantujeme, že i všechna naše další kalibrační zařízení a postupy, nezahrnuté do rozsahu akreditace, splňují veškeré podmínky systému kvality dle DIN EN ISO 9001 a v souladu s ním jsou navázány na národní standardy a normy.
 

DKD KALIBRACE

DKD je orgán, sdružující akreditované kalibrační laboratoře pod záštitou Federálního institutu technické fyziky (PTB). Kalibrační laboratoř Höntzsch je plnoprávným členem tohoto uskupení v sekci Technical Committee 11. Flow Measured Variables / Měření veličin průtoku. Hlavním cílem tohoto sdružení je zlepšování kalibračních služeb, založené na výměně informací mezi jednotlivými jejími členy a spolupráce na vývoji nových metod a postupů, odpovídajících stavu a dostupnosti nejmodernějších technologií.

Kalibrační laboratoř Höntzsch spolupracuje velmi úzce i s jinými národními a mezinárodními metrologickými instituty za účelem výměny nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti měření průtoků a zajištění celosvětové shody v oblasti kalibračních služeb. V úzké spolupráci s ostatními místními i zahraničními akreditovanými subjekty neustále pracujeme na vývoji nové kalibrační techniky a s tím spojeným snižováním nejistoty měření.

Kalibrační laboratoř Höntzsch nabízí své akreditované kalibrační služby i na výrobky a komponenty techniky pro měření průtoku i od jiných výrobců.

Další informace o kalibračních službách naleznete v dokumentech U325, U183.
 

Kontakty


Stáhnout

Document U183 Info Document U325