Zařízení pro kalibraci objemového průtoku - tlaky do 10bar, 1MPa, jmenovitá světlost až do DN200

Beztlakové zařízení pro měření objemového průtoku - 5...11,000 m³/h

Větrný tunel s laserovým Dopplerovým anemometrem, referenční rozsah 0.1 ... 70m/s

Vysokoteplotní větrný tunel, 0.5 ... 70 m/s, 20 ... 400 °C

Vysokoteplotní větrný tunel, 0.5 ... 70m/s, 20 ... 400 °C

Vodní kalibrační zařízení jmenovitá světlost až do DN150

Akreditována podle normy
DIN EN ISO/IEC 17025

Jsme čenem skupiny
Německé kalibrační služby (DKD)

Certifikována podle
normy DIN EN ISO 9001

DAkkS kalibrace

V souladu s naší platnou politikou jakosti je kalibrační laboratoř Höntzsch akreditována národním akreditačním institutem DAkkS podle normy DIN EN ISO/IEC 17025. Komplexní kalibrační služby sestávají z úvodní prohlídky, údržby a nastavení průtokoměru včetně akreditované (dříve známé jako DKD) kalibrace, a jsou provedeny jako celek v naší kalibrační laboratoři. Akreditované kalibrace provádíme nejen pro průtokoměry vlastní výroby, ale i pro přístroje jiných výrobců.

Společnost Höntzsch nastavuje nový standart v nejistotách měření! 

Objemové průtoky plynů v rozsahu 5 m³/h až 10000 m³/h můžeme akreditovaně kalibrovat s nejmenší nejistotou měření až 0.25 % a rychlosti proudění plynů v rozsahu 0.1 až 70 m/s s nejistotou měření až 0.5 % .

Díky precizním snímačům diferenčního tlaku můžeme v našem větrném tunelu provádět kalibrace Pitotových trubic s nejistotou lepší než 1 %. S vysokou přesností můžeme kalibrovat také Venturiho trubice / dýzy nebo  škrtící clony v beztlakovém zařízení pro měření objemového průtoku. Svým špičkovým vybavením se naše kalibrační laboratoř řadí v celosvětovém srovnání mezi nejpreciznější pracoviště tohoto druhu.  

Rozsah akreditace DakkS pokrývá také kalibrace průtoku a hmotnostního průtoku plynů. Měřící rozsahy a nejistoty naleznete v příloze.   

Co znamená akreditace DAkkS?

Akreditace kalibrační laboratoře dle DIN EN ISO/IEC 17025 je potvrzením německého národního akreditačního institutu, že naše laboratoř splňuje všechny požadavky této normy, že naše etalony a kalibrační zařízení jsou navázány na standardy PTB (Spolkový institut technické fyziky) a povrzuje správnost a přesnost použitých kalibračních metod a postupů. 

Současně garantujeme, že i všechna naše další kalibrační zařízení a postupy, nezahrnuté do rozsahu akreditace, splňují veškeré podmínky systému kvality dle DIN EN ISO 9001 a v souladu s ním jsou navázány na národní standardy a normy.
 

Kalibrační laboratoř Höntzsch - je akreditovaná institutem DakkS, a je členem skupiny DKD (Německé kalibrační služby)

(DAkkS je národní akreditační institut Spolkové Republiky Německo)

Vzhledem k neustálému zvyšování nároků na přesnost a aplikační šíři našich průtokoměrů je nutné stejnému vývoji podřídit i naše zkušební technologie. Kalibrace průtokových snímačů provádíme ve vlastní laboratoři pomocí mnoha zabudovaných  zařízení na špičkové technologické úrovni. Instalovaná kalibrační a testovací technika se řadí mezi v současné době nejpreciznější dostupná zařízení na trhu. Naše kalibrační laboratoř byla akreditována národním akreditačním institutem DakkS podle evropské normy DIN EN ISO/IEC 17025 pro provádění kalibračních služeb v oblasti měření rychlosti proudění, průtokové rychlosti, objemového průtoku a hmotnostního průtoku plynů.

Rozsah akreditace DAkkS :

Měřená veličina Kalibrační médium Rozsah Nejistota měření
Rychlost proudění vzduch 0.1 - 70 m/s 0.5 % ale ne
méně než 0.01 m/s
Průtok vzduch
v atmosférických
podmínkách
22 - < 400 l/h
≥ 0.4 - 57.9 m³/h
5 - < 400 m³/h
≥ 400 - 10,000 m³/h
0.39 %
0.36 %
0.30 %
0.25 %
Hmotnostní průtok vzduch 26 - < 480 g/h
≥ 0.48 - 69.5 kg/h
6 - < 500 kg/h
≥ 500 - 12,000 kg/h
0.39 %
0.36 %
0.30 %
0.25 %
Měřená veličina Kalibrační médium Rozsah Nejistota měření
Rychlost proudění vzduch 0.1 - 70 m/s 0.5 % ale ne
méně než 0.01 m/s
Průtok vzduch
v atmosférických
podmínkách
22 - < 400 l/h
≥ 0.4 - 61 m³/h
1.5 - < 400 m³/h
≥ 400 - 10,000 m³/h
0.39 %
0.36 %
0.30 %
0.25 %
Hmotnostní průtok Vzduch 26 - < 480 g/h
≥ 0.48 - 69.5 kg/h
6 - < 500 kg/h
≥ 500 - 12,000 kg/h
0.39 %
0.36 %
0.30 %
0.25 %
Průtok vzduch a inertní plyny
při tlaku až 10 bar abs.
0.2 - 4,000 m³/h up to 1.0 %
Průtok technické plyny:
argon, propan, vodík,
zemní plyn, skládkový
plyn, helium, vzduch,
butan, kyslík, inertní
plyny, jiné neagresivní
plyny
0.06 - 100 m³/h 0.8 %
Rychlost proudění voda 0.02 – 3.5 m/s
(v potrubí DN100 )
0.7 % + 0.002 m/s
Průtok voda 0.5 - 100 m³/h 0.7 % + 0.057 m³/h
Objemový průtok různé
kapaliny
0.02 - 9 l/min 1.0 %
Teplota voda 20 – 100° C 0.1 K

Vaše přístroje můžeme kalibrovat pomocí následujících zařízení:

 • DAkkS akreditovaný otevřený Göttingerův větrný tunel v rozsahu 0.1 to 70 m/s s nejistotou měření 0.5 %, ale ne méně než 0.01 m/s
 • DAkkS akreditované beztlakové zařízení pro měření objemového průtoku v rozsahu 5 až 10,000 m³/h a nejistotou měření 0.25 %, pro měření hmotnostního průtoku v rozsahu 6 to 12,000 kg/h .
 • Vysokotlaké zařízení uzavřené konstrukce pro měření objemového průtoku v rozsahu 0.20 až 4000 m³/h, při tlaku 1000 až 10000 hPa a proměnlivé teplotě v rozsahu 20 až 45 °C. Základním kalibračním médiem je vzduch, mohou však být použity i jiné inertní plyny. Nejistota měření je do 0.5 %
 • Kalibrační zařízení pro kalibrace v reálných plynech v rozsahu 0.06 až 100 m³/h s nejistotou 0.8 %. Vedle vzduchu můžeme jako kalibrační médium použít celou řadu jiných plynů nebo jejich směsí, jako např. argon, propan, vodík, zemní plyn, skládkový plyn, helium, butan, kyslík, všechny vzácné a další neagresivní plyny 
 • Průtok kapalin v rozsahu 0.02 až 9 l/min (0.0012 až 0.5 m³/h) s nejistotou měření 1 %
 • Průtok vody v rozsahu 0.5 až 100 m³/h (rychlost proudění vody 0.02 až 3.5 m/s) s nejistotou měření 0.7 % 
 • Vysokoteplotní zařízení až do 400 °C pro rychlosti proudění 0.5 to 70 m/s s nejistotou měření 2-3 %
 • Další testovací zařízení pro měření průtoku a teploty

Rozšiřujeme naše akreditované a certifikované kalibrační služby také pro provádění kalibrací průtokoměrů od jiných než vlastních výrobců.

Höntzsch dodržuje své sliby. Služby, na které je spolehnutí!

Kompletní a úplné kalibrační služby zahrnující úvodní prohlídku, údržbu a nastavení přístroje, včetně akreditované kalibrace, a toto vše provedeno ve vlastní laboratoři v jednom celku, za účelem redukce času a nákladů na minimum.

Každá kalibrace zahrnuje:

 • přezkoušení mechanických vlastností 
 • testování elektrické bezpečnosti dle  VDE 0702 
 • posouzení bezpečnostních parametrů dle příslušných ATEX/CSA požadavků
 • přezkoušení elektronických parametrů pro zajištění bezporuchové funkčnosti
 • nutné nastavení / justace za účelem dosažení nejnižší možné nejistoty / přesnosti měření
 • případné drobné opravy / údržba
 • bezplatná změna software / update 
 • vyhotovení záznamů 

včetně 12-ti měsíční záruky na funkci, bez ohledu na stáří snímače
V případě poruchy snímače provedeme bezplatně nezbytnou opravu, s výjimkou ceny za opotřebené díly, jako např. lopatkový turbínkový set, příp. jiné nespecifikované díly.   

V přiloženém dokumentu  - Document U325, Document U183, Info – naleznete více detailních informací, případně nás kontaktujte na uvedeném kontaktním telefonu.
 

DKD KALIBRACE

DKD je orgán, sdružující akreditované kalibrační laboratoře pod záštitou Federálního institutu technické fyziky (PTB). Kalibrační laboratoř Höntzsch je plnoprávným členem tohoto uskupení v sekci Technical Committee 11. Flow Measured Variables / Měření veličin průtoku. Hlavním cílem tohoto sdružení je zlepšování kalibračních služeb, založené na výměně informací mezi jednotlivými jejími členy a spolupráce na vývoji nových metod a postupů, odpovídajících stavu a dostupnosti nejmodernějších technologií.

Kalibrační laboratoř Höntzsch spolupracuje velmi úzce i s jinými národními a mezinárodními metrologickými instituty za účelem výměny nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti měření průtoků a zajištění celosvětové shody v oblasti kalibračních služeb. V úzké spolupráci s ostatními místními i zahraničními akreditovanými subjekty neustále pracujeme na vývoji nové kalibrační techniky a s tím spojeným snižováním nejistoty měření.

Kalibrační laboratoř Höntzsch nabízí své akreditované kalibrační služby i na výrobky a komponenty techniky pro měření průtoku i od jiných výrobců.

Další informace o kalibračních službách naleznete v dokumentech U325, U183.
 

Kontakty


Stáhnout

Document U183 Info Document U325