Turbínkové FA

Měření průtoku a rychlosti proudění v potrubích a kanálech, měření rychlostního profilu, aerodynamické výzkumy, měření laminárního toku i při vysokých teplotách plynu, skládkové plyny, spaliny, měření průtoku a rychlosti proudění v tekoucích vodách.

Turbínkové snímače průtoku / rychlostní sondy pro měření průtoku plynů a kapalin

Princip měření je založen na snímání rotační rychlosti turbínky, vložené do proudícího měřeného média. Rotace turbínky je přímo úměrná rychlosti proudění měřeného média a je v širokých mezích nezávislá na jeho hustotě, tlaku a teplotě. Turbínkové anemometry mohou být použity pro měření v plynech i v kapalinách.

Snímání rotací turbínky se děje pomocí senzoru přiblížení a nemá na rychlost rotací turbínky žádný nežádoucí brzdící vliv. Pomocí dalšího přídavného senzoru přiblížení je navíc možné detekovat +/- směr rotací turbínky a tedy i směr proudění měřeného média. 

Reakce rychlosti rotace vlastní turbínky (lopatkového kolečka) na změnu rychlosti měřeného média je vzhledem ke své nepatrné hmotnosti v řádech milisekund.

Turbínkové snímače jsou kalibrovány v jednotných rozsahových řadách, takže snímače téhož typu jsou stoprocentně zaměnitelné.

Turbínkové průtokoměry a snímače průtoku Höntzsch jsou předurčeny pro širokou řadu aplikací v mnoha průmyslových odvětvích. Může se jednat o plynná i kapalná média, při vysokých tlacích i teplotách. Přesných výsledků ve srovnání s jinými měřícími metodami a výrobky dosahujeme i při proměnlivém složení měřeného média. Turbínkové sondy jsou velmi dobře použitelné při měření čisté demineralizované vody, kde již nelze použít elektromagnetického principu měření.

Příklady použití turbínkových sond a průtokoměrů v různých oblastech a aplikacích :

Naše turbínkové anemometry  jsou vhodné pro měření rychlosti proudění a průtoku tekutin, a to nejen v potrubích, ale i v otevřených kanálech a vodních propustích. Jsou použitelné pro měření vody, odpadní vody, proudění vody v řekách a jezerech, pro potřeby pracovníků komunálních služeb a veřejných institucí. Velmi vhodné jsou pro měření spalin, výfukových plynů, emisí, při teplotě až do +550 °C a též ve výbušných atmosférách a agresivních prostředích. V minulém desetiletí našly široké uplatnění při měření laminárního proudění ve farmaceutickém průmyslu, ve sterilních prostorách a výrobních halách, při testování automobilů v aerodynamických tunelech a v oblasti řízení rozsáhlých klimatizačních a ventilačních systémů .

Turbínkové snímače a průtokoměry spolehlivě a přesně detekují i velmi malé rychlosti proudění a jsou schopné detekovat i jeho směr. Měřená data lze monitorovat, ukládat a vyhodnocovat pomocí připojené výpočetní techniky.

Turbínkové snímače průtoku jsou dostupné v těchto provedeních:

 • zásuvné válcové sondy o průměru od 16 mm
 • vestavné průtokoměry / měřící trasy s vnitřním průměrem od 9.7 mm
 • průtokové sondy kombinované s čidlem teploty
 • sondy s možností detekce +/- směru proudění

Měření průtoků plynů / kapalin pomocí turbínkových anemometrů :

 • pro aplikace ve vzduchu / v plynech a ve vodě / v kapalinách
 • měřící rozsah pro vzduch / plyny od 0.15 do 120 m/s
 • pro teploty média až do +550 °C
 • pro agresivní média
 • zanedbatelná tlaková ztráta na snímači
 • možnost detekce +/- směru proudění
 • PROFIBUS / HART komunikace
 • certifikace pro výbušná prostředí (ATEX, CSA)