Oblasti použití

Měřící technika Höntzsch: je využitelná v mnoha odvětvích
 

Farmaceutický průmysl

Při implementaci systému udržování a zvyšování kvality procesu v souladu s podmínkami GMP je nutné zajištění bezpečnosti, kvality a efektivity na všech stupních farmaceutické výroby. Průtokové snímače Höntzsch k tomu přispívají nemalou měrou a osvědčily se jak ve fázi výzkumu, tak i ve výrobě, balení nebo testování farmaceutických produktů.


Chemický průmysl

Měřící komponenty Höntzsch s certifikáty ATEX a SIL jsou garancí bezpečnosti výroby, kvality výsledného produktu a efektivního využití energie. Osvědčily se při stacionárních dlouhodobých měřeních, i při krátkodobých ověřovacích aplikacích v prostředích agresivních a explozivních plynů, par a spalin.

Dospalovací systémy


Technologie sterilních prostorů

Pro zajištění čistoty a kvality vzduchu ve sterilních prostorách je nezbytné udržení laminárního proudění. Toho může být dosaženo pouze měřením a udržováním konstantní rychlosti proudění vzduchu ve velmi malých rozmezích. Termické snímače průtoku TA s integrovaným převodníkem jsou určeny právě k tomuto druhu použití. Turbínkové snímače ZS30 jsou pak optimální pro měření laminárního proudění při teplotách až do +350 °C.


Zkušební testy motorů

Snižující se emisní limity a tlak na efektivnější využití paliva kladou vysoké nároky na přesnost sledování všech parametrů v zátěžových testech automobilových motorů. Snímače Höntzsch vykazují dlouhodobě stabilní a přesné výsledky při měření hmotnostního průtoku nasávaných a výfukových plynů motorů.


Rozvody plynů

Stlačený vzduch, zemní plyn a ostatní plynná media jsou drahým zdrojem energie. Značné úspory mohou být dosaženy detekcí a eliminováním netěsností v potrubí a kontrolou výkonu kompresorů. Termické průtokoměry TA, které nemají žádné rotující části, jsou přesné, robustní a bezúdržbové. Se svým vysokým poměrem min/max měřitelné hodnoty až 1 : 1000 jsou schopné měřit hodnoty odpovídající jak netěsnosti v potrubí, tak i maximální spotřebě měřeného média.


Vodní hospodářství

Zásobování vzduchem v aeračních kádích je velmi nákladné. Optimalizací chodu, kontroly a řízení kompresoru, které vychází z přesného měření průtoku vzduchu pomocí termických TA nebo vortex-vírových VA snímačů Höntzsch, může být nalezen nový prostor k úsporám nákladů. Pro monitorování množství plynu produkovaného ve vyhnívacích nádržích jsou doporučované a velmi často užívané především bezúdržbové Vortex-vírové průtokoměryVA v provedení do Ex prostředí.


Odpadové hospodářství

Termické průtokoměry TA v provedení do Ex prostředí se osvědčily při dlouhodobých i krátkodobých měřeních množství vznikajících skládkových plynů. Spolehlivě měří i klesající úroveň úniku plynů na již uzavřených skládkách.


Jaderné elektrárny

Naprostou prioritu v jaderných elekrárnách má zajištění bezpečnosti jejího provozu. Snímače průtoku Höntzsch všech tří měřících principů jsou využívány pro monitoring a kontrolu mnohých procesů. Signály těchto snímačů jsou nezbytné pro vyhodnocení bezpečných provozních podmínek a stavů probíhajícího procesu.


Výroba bioplynu

Vortex – vírové průtokoměry Höntzsch pro výbušné atmosféry (ATEX) jsou nejvhodnějším přístrojem pro měření průtoku bioplynu. Jsou spolehlivé i při měření velmi malých průtoků, v plynech měnících své složení, s vysokou vlhkostí a obsahem nečistot, a vykazují jen zanedbatelnou tlakovou ztrátu.


Vesmírné aplikace a letecký průmysl

Příklady použití: měření rychlosti proudění vzduchu kolem ovladačů na křídlech komerčních dopravních letadel, měření proudění vzduchu v kabině nebo měření hmotnostního průtok životně důležitých medií v systémech vesmírných lodí s lidskou posádkou. Höntzsch nabízí pro tyto aplikace řešení šitá na míru zákazníkovi.


Dopravní tunely, důlní štoly, spalovny odpadů

Dvojitý vortex – vírový snímač s možností detekce směru proudění je často používaný pro měření rychlosti a směru větru v silničních a železničních tunelech, v důlních štolách nebo na skládkách odpadů, jakož i při ovládání ventilačních systémů.

Díky dlouhodobé stabilitě jsou spolehlivé a přesné i v extrémních podmínkách.


Vesmírné aplikace a letecký průmysl

Příklady použití: měření rychlosti proudění vzduchu kolem ovladačů na křídlech komerčních dopravních letadel, měření proudění vzduchu v kabině nebo měření hmotnostního průtok životně důležitých medií v systémech vesmírných lodí s lidskou posádkou. Höntzsch nabízí pro tyto aplikace řešení šitá na míru zákazníkovi.