Měření odpadního plynu, přívodního vzduchu a topného plynu v systému dospalování pro čištění odpadního plynu

ZKUSTE TO S NÁMI!

Dospalovací systémy (TNV) v chemickém průmyslu

Zpracování dat

Cíle měření:
Měření průtoku přiváděného odpadního plynu obsahujícího rozpouštědla v procesu spalování.

Měřící místa:
Přívod odpadního plynu, přívod zemního plynu, přívod vzduchu TNV (RTO), odvod spalin TNV

Rozsah měření:
Zpravidla 5 ... 15 m / s

Procesní tlak:
Mírný podtlak, přetlak

Procesní prostředí:
Zpravidla ATEX zóna 2
Občas vyžadováno SIL2

Aplikace

Proces termického dospalování slouží k čištění odpadního plynu. Z hygienického hlediska se jedná o optimální proces čištění, protože až na síru, halogeny a jiné tepelně nerozložitelné látky se zbylé složky odpadního vzduchu a spalin přemění na neškodné látky jako je voda (H₂O) nebo oxid uhličitý (CO₂). Dospalování je vhodné pro plyny s obsahem VOC nad 1 g / Nm³ v odlučovačích s účinností vyšší než 99,8 %. Tímto způsobem lze dodržovat požadované mezní hodnoty.

Rychlé spuštění a odstavení technologie umožňuje přizpůsobení se i silně kolísavým procesním podmínkám. Použitím speciálních snímačů průtoku lze přesně měřit průtok plynů vstupujících do systému dospalování a řídit tak optimálně spalovací proces.

Vaše Výhody

Robustnost
Vírové průtokoměry (Vortex) nemájí žádné pohyblivé části, a proto nejsou tolik náchylné k mechanickému poškození. Je k dispozici v provedení z nerezové oceli, titanu nebo slitiny Hastelloy. Ideální pro měření odpadního plynu (VOC) obsahující rozpouštědla v procesech RCO

Ekonomicky výhodné
Dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu mají za následek nízké provozní náklady.

Osvědčenost
Průtokoměry Höntzsch Vortex jsou instalovány v mnoha někdy ve velmi náročných aplikacích a spolehlivě dodávají aktuální měřené hodnoty.

Navrhované Produkty

Vortex-Sonde VA40... ZG7 
základnÍ kompaktní provedení, proměnlivá hloubka ponoru

K produktudatový list
Vortex VA40 ZG8

K produktudatový list

Sil document


Termická sonda TA10

K produktudatový list

Termický průtokoměr TA Di 

K produktudatový list


Termické dospalování - regulovaný proces čištění odpadního vzduchu

Aby výfukové plyny nepoškozovaly lidské zdraví a životní prostředí, je nutné plyny čistit. Především je potřeba snížit množství tzv. těkavých organických látek (Volatile Organic Compouds). VOC dělíme podle zdroje vzniku na přírodní a antropogenní. Přírodní těkavé organické látky vznikají z přírodních procesů hniloby a degradace.

Antropogenní těkavé organické látky vznikají během nedokonalého spalování (emise z dopravy) nebo průmyslových procesů. Systémy čištění odpadního vzduchu se používají zejména v lakovnách, při výrobě barev, laků a lepidel, dále v tiskařském, textilním a nábytkářském průmyslu, a také ve farmaceutickém, chemickém a keramickém průmyslu.

Úspory energie při termickém dospalování (RNV / RTO)

Termické nebo regenerativní termické dospalování je zavedený proces čištění průmyslových výfukových plynů. Znečištěný vzduch se přivádí do spalovací komory a oxiduje (spaluje se) při teplotách mezi 700 °C a 1 200 °C.

K zahřátí spalovací komory na příslušnou teplotu je zapotřebí velké množství energie. Proto se využívá předehřevu v tepelném výměníku, kde vyčištěný horký plyn (spaliny) předá část své tepelné energie nově přiváděného plynu.

Pro provoz spalovací komory jsou zapotřebí dvě základní složky – palivo (zpravidla zemní plyn) a kyslík, který je dodáván ve formě okolního vzduchu.

Spotřeba primární energie v oxidačních procesech závisí na množství a výhřevnosti znečišťujících látek. Proces spalování je regulován v závislosti na množství odváděného vzduchu. Je nutné měřit průtok vstupujícího odpadního plynu a pak také přídavného topného plynu a přiváděného vzduchu.

To jsou tedy nejdůležitější veličiny pro efektivní řízení procesu.

Měřící místa pro odpadní plyny obsahující rozpouštědla (VOC)

Různá měřicí místa vyžadují odlišný způsob měření. Nejnáročnější je měření průtoku odpadního plynu. Plyn může být silně znečištěn VOC a to může mít silný negativní dopad na stabilitu materiálů senzorů. V některých případech může být obohacen o další VOC pro efektivnější dospalování. Navíc může obsahovat pevné částice, které ulpívají na senzoru a ovlivňují tak samotné měření. Z výše uvedených důvodů je nejvhodnějším řešením použití vírových průtokoměrů (Vortex) Höntzsch, které spolehlivě měří v plynech VOC s obsahem pevných částic.

Průtok topného plynu, zpravidla zemní plyn, lze měřit pomocí termických průtokoměrů Höntzsch. Výhodou je, že výstupem je přímo hmotnostní průtok nebo normovaný objemový průtok. Naměřené hodnoty lze volitelně přenášet mimo jiné přes M-Bus nebo WiFi.

Třetím měřicím místem je přiváděný vzduch. Někteří provozovatelé předepisují nutnost certifikace podle SIL 2. 
Vírové průtokoměry (Vortex) Höntzsch tímto certifikátem disponují.